Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Vnitřní řád  školní jídelny

Platnost od: 1.3.2023 Spisový znak: 1.2.    
Č.j.: MSS/1016/2023 Počet příloh: 1
Nahrazuje směrnici č.j.: MSS/1088/2021 ze dne 1.9. 2021

 

Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy. Její hlavní činnost je příprava jídel pro děti MŠ Sluníčko, Štefánikova, MŠ Třebeš, pro MŠ Podzámčí, vlastní zaměstnance a zaměstnance mateřských škol. Odvoz obědů do MŠ Třebeš zajišťuje firma Autodoprava Fiala, HK.

Školní stravování vyplývá ze Školského zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky Min, školství o školním stravování č. 107/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní  a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU č. 852/2004, o hygieně potravin. Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem. Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek, nařízením EP a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, zákonem č. 139/2014 Sb., o potravinách  tabákových výrobcích. Další ustanovení  §30 Školského zákona č.561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů upravuje Školní řád mateřské školy.

GDPR – nařízení EU č.2016/679 o ochraně osobních údajů

Školní jídelna zpracovává při své činnosti osobní údaje strávníka, kterým poskytuje stravovací služby na základě platné legislativy (především zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Osobní údaje jsou zpracovány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Zásady zpracování jsou uvedeny ve směrnici GDPR.

Vnitřní řád školní jídelny platí pro hlavní i doplňkovou činnost.

            Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ v době jídla (vyhláška č. 151/2018 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška o stravování č. 107/2008 Sb., a dospělých zaměstnanců školy). Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, vyplní na počátku docházky do MŠ „přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte. Změny stravovacího režimu jsou rodiče povinni nahlásit vedoucí školní jídelny.

Stravné, evidence strávníků, platby stravného a uzávěrky, přihlášení  a odhlášení stravy jsou zpracovávány pomocí programového vybavení Vavruška.

1.Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců ve školí jídelně, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§30 odst. 1 písm, a školského zákona)

Strávníci jsou povinni řídit se se vnitřním řádem školní jídelny.

 • Práva a povinnosti dětí
 • Každé dítě na zařízení školy v době výdeje stravy je povinno se stravovat.
 • Každé dítě má právo na odběr 1ks přesnídávky, 1ks oběda, 1ks svačiny v souladu s vyhláškou č.107/2005 sb.
 • Každé dítě má právo na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií.
 • Do školy se nesmí nosit vlastní strava, nápoje nebo sladkosti. V případě diety, kterou rodič doloží lékařskou zprávou, se obě strany dohodnou na dalším postupu.
 • Pitný režim je dodržován denně přísunem tekutin na třídách, při pobytu na školní zahradě prostřednictvím pítek.
 • Děti se stravují na jednotlivých třídách, dodržují pravidla kulturního chování a hygienické zásady při konzumaci stravy. Strava se mimo třídy nevydává.
 • Děti dbají pokynů pedagogických pracovníků školy a pracovníků školní jídelny během stravování.
  • Práva a povinnosti jejich zákonných zástupců
 • Zákonný zástupce má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny.
 • Zákonný zástupce má povinnost dodržovat termíny plateb stravného, odhlašovat obědy v případě absence a informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte.
 • Zákonní zástupci nezletilých strávníků svým podpisem na „Přihlášce ke stravování – evidenčním listu strávníka“ stvrzují, že byli seznámeni s Vnitřním řádem školní jídelny a budou se jim řídit.
 • Rodiče nemají povolen vstup do školní jídelny, strava se vydává na jednotlivých třídách.
  • Práva a povinnosti zaměstnanců
 • Zaměstnanci mají právo odebrat jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce, v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Na základě Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb., je nutné konzumovat jídlo v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat (nelze nechávat v kuchyňkách, lednici, ve vlastních nádobách atd.). Z toho vyplývá přísný zákaz odnášení jídla z MŠ (§25).
 • Stravovací řád ŠJ pro zaměstnance se řídí – Směrnicí o závodním stravování.
 • Zaměstnanci pedagogové se stravují spolu s dětmi na třídách, případně v personální jídelně.
 • Zaměstnanci ne pedagogové se stravují v personální jídelně, kuchařky v denní místnosti.
 • Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ se zdravotním průkazem.
 • Ostatním osobám je z hygienických důvodů vstup do školní kuchyně zakázán nebo omezen jen na nejnutnější míru (jednání v kanceláři vedoucí ŠJ, příjem zboží, oprava technologie..).
 • Je zakázáno vodit do prostor kuchyně psy nebo jiná zvířata, vjíždět s jakýmkoli dopravním prostředkem.
 1. Provoz a vnitřní režim ŠJ

 

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školského zařízení.

Provozní doba: 6:00 – 14:30

2.1.Výdejní doba obědů  – pro děti a zaměstnance od 11,30 – 12,15

                                          – pro odběr do jídlonosičů – na kuchyňkách MŠ a to vždy  před výdejem na jednotlivých třídách

V době oběda za bezpečnost dětí zodpovídají pedagogické pracovnice.                                      – Zákaz odběru do skleněných nádob!

 

2.2.Výše stravného    

Vyhláška     107/2005 Sb., ukládá školním jídelnám, aby stravované děti zařazovaly do věkových kategorií dle věku, kterého dosáhnou v průběhu celého školního roku (1.9. – 31.8.). V praxi to znamená, že budou v MŠ děti ve věku 3-6r. a 7-10r. Děti v kategorii 7-10r. budou mít vyšší normu, porci a cenu jídla.

Plná cena oběda se skládá:

1) Z ceny za potraviny

 • Platí rodiče v plné výši – stravné.

 

2) Z ostatních provozních nákladů (voda, elektrika, plyn, mzdy atd.)

 • Platí škola, která dostává prostředky na provoz a prostředky ze státního rozpočtu.

Plná cena oběda v době neomluvené přítomnosti dítěte se tedy skládá ze stravného + z dalších nákladů. V případě zájmu rodičů je možné si pro obědy za plnou cenu ve vyhrazené době chodit. Plná cena je automaticky stržena z účtu strávníka.

 

 

 

Děti 3 – 6 let Děti  7 let
Přesnídávka 12,- Kč Přesnídávka  13,- Kč
Oběd 25,- Kč Oběd 28,-Kč
Svačina 11,- Kč Svačina  11,- Kč
Pitný režim cena pitného režimu je zahrnuta v celodenní stravě
Celodenní strava 48,- Kč Celodenní strava 52,- Kč

 

Výše stravného na zvýšené náklady při neodhlášení stravy od druhého dne nepřítomnosti dítěte.

 

Děti 3 – 6 let Děti  7 let
Celodenní strava          109,- Kč Celodenní strava          113,- Kč
Strava bez odpolední svačiny 88,- Kč Strava bez odpolední svačiny 92,- Kč

 

 

 

 • Výdej obědů
MŠ Štefánikova
1. třída 11, 30 hod.
2. třída 11,45 hod.
3. třída 11,45 hod.
4. třída 11, 45 hod.
5. třída 12,00 hod.
6. třída 12,15 hod.

 

 

2.3. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit prostřednictvím boxu umístěného v budově MŠ, webových stránek www.odhlaska.cz, na e-mail jidelna@skolakslunicko.cz nebo telefonicky na tel. čísle 725 796 378, 495 274 596 (vedoucí školní jídelny pí. Flégrová), a to vždy nejpozději den předem do 11:30 hodin na další den.

Neodhlášenou stravu (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době před výdejem stravy na jednotlivých třídách MŠ. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte, kdy oběd není odhlášen, platí rodič zvýšené náklady za stravu a může si stravu ve stanovený čas odebrat. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu. Nevydané porce budou rozděleny přítomným dětem.

 Podrobný návod k odhlašování a přihlašování stravy je na webových stránkách školy a na nástěnkách u jednotlivých tříd.

2.3. Jídelní lístek

 • Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a je k nahlédnutí spolu s ostatními informacemi na nástěnce u každé třídy a na internetových stránkách školy.
 • Dle směrnice 2000/89 ES a 1169/2011 EÚ jsou u jednotlivých jídel uvedeny alergeny, které jídlo obsahuje. Značení alergenů je pouze informační. Školní jídelna je povinna označit výrobky pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků.
 • Změna jídelního lístku a alergenů je vyhrazena dle dodávek potravin.

2.5. Konzumace jídla

 • Strávníků je vždy vydáno kompletní jídlo (oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salátem, kompotem, ovocem nebo moučníkem).
 • Všechny součásti stravy jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny nebo pedagogickým personálem.
 • Přídavky jsou možné po vydání stravy všem strávníkům.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu v sedě.
 • Doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje je 4 hod.
 • Doplňková jídla nelze z hygienických důvodů uchovávat, odebrat je lze pouze v době výdeje. Vydaná strava je určena k okamžité spotřebě, po jejím vydání zákonným zástupcům škola neručí za způsob uchování jídla.

2.6. Reklamace

 • Smyslově zjistitelné vady v kvalitě nebo množství pokrmu reklamuje strávník okamžitě u vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Při oprávněné reklamaci bude reklamované jídlo vyměněno za jídlo bez vad.

 

 

 1. Úhrada stravného

Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit stanovenou částku za stravné  v určeném termínu a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte ve škole. Stravné  se hradí prostřednictvím účtu  mateřské školy (č. účtu:19231511/0100) a to k 10 dni měsíce.  Variabilní symbol žáka je evidenční číslo strávníka, které dítěti přiděluje vedoucí školní jídelny. Strávník má nárok na odebrání stravy jen pokud je na jeho kontě obnos, který plně pokryje cenu stravy. Stav konta si mohou zákonní zástupci individuálně zjistit přes elektronický stravovací systém nebo přímo u vedoucí ŠJ. Pokud 1. den v měsíci nebude uhrazena plná částka stravného a školného na aktuální měsíc, dítě nemusí být přijato do zařízení až po dobu uhrazení plné částky na stravné a školné.

Měsíční záloha celodenní stravy  (průměrný počet dní v měsíci 20dní …….960,- Kč (7. leté děti 1040,- Kč).

 

K účtování o stravném používá organizace tyto účty:

 • 241 10 – bankovní účet
 • 261 10 –  pokladna
 • 315 33 – pohledávky stravné
 • 324 33 – zálohy stravné
 • 377 13 – krátkodobé pohledávky stravné
 • 602 41 – tržby stravné děti
 • 602 42 – tržby stravné zaměstnanci                                          

Předpis stravného se zaúčtuje měsíčně účetním dokladem  na základě podkladů z jednotlivých jídelen (přehled plateb) na účet MD 377 13 a D 602 41, 602 42.

Skutečně zaplacené zálohy na stravné se zaúčtují na základě bankovního výpisu na účet

MD 241 10, D 324 33, MD 324 33 a D 377 13.

Vratky stravného se účtují převodem z bankovního účtu MD 324 31 a D 241 10.

Vratky stravného v hotovosti z pokladny se účtují MD 324 31 a D 261 10.

3.1. Vyúčtování stravného

V případě, že dítě do MŠ nedocházelo v určité dny, přeplatek za stravné je použit v následujícím měsíci a o tyto přeplatky je platba ponížena.

Vyúčtování je prováděno 1x ročně, po uplynutí školního roku, nejpozději do 31.8.

            – přeplatek bude převeden zpět na účet poplatníka, případně sourozencům

            – zůstane na kontě strávníka na příští školní rok

           

 1. Další opatření

V době výdeje má pokrm teplotu nejméně 65°C a je určen k přímé spotřebě. Tepelně upravené pokrmy jsou vydávány ve stanovené lhůtě 4 hodin od dokončení tep. úpravy. Při odběru do jídlonosiče musí být nádoby čisté, v opačném případě do nich nebude jídlo vydáno.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách v dětské šatně a na webu MŠ.

ŠJ denně předepsanou evidenci HACCP.

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá pí. Flégrová, vedoucí ŠJ.

Telefon školní jídelny: 495 274 596, 725 796 398

 S touto směrnicí jsou rodiče seznámeni na první třídní schůzce a prostřednictvím nástěnek.

 

 1. Dietní stravování

Mateřská škola Sluníčko nezajišťuje dietní stravování. Děti, které mají omezení ze zdravotních důvodů,  si mohou donést stravu z domova. Toto omezení musí být stanoveno na základě lékařského potvrzení a  splňovat kritéria dietního stravování.  ŠJ může  po dohodě s rodiči přizpůsobit recepturu daného jídla dle možností. S jídelním lístkem se mohou  rodiče obeznámit prostřednictvím web. stránek nebo nástěnek v šatnách dětí. Na jídelním lístku jsou uvedeny alergeny.

 

 1. Doba prázdnin a volna

Ve stanovených dnech prázdnin jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnkách v šatnách dětí nebo prostřednictvím web. stránek.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout děti z jiných mateřských škol, a to nejvýše po dobu, kdy jiná mateřská škola dle stanoveného plánu přerušila provoz. Cena stravy pro tyto děti je stejná jako pro vlastní strávníky.

 

 1. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Dohled při konzumaci jídla v MŠ provádějí pedagogové na jednotlivých třídách. Děti nejsou do jídla nuceni.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků a studentů
 • Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které v rámci školního stravování způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny nebo pracovníkovi vykonávající dohled.
 • Škodu , která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
 • Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet inventář školní jídelny.
 • Děti zacházejí šetrně s nádobím a ostatními předměty a věcmi.

 

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za stravné

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za stravné uvedené v této směrnici, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu neuhrazení stanovených úplat.

Ředitelka mateřské školy  vydává Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Dotazy, připomínky nebo případné problémy se řeší ihned v kanceláři ŠJ s pí. vedoucí.

 

Příloha: Doporučená četnost měsíčně – orientační přehled pro dodržení daných pravidel

 

V Hradci Králové dne: 1.3.2023

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                      ………………………………………..

 1. Flégrová, vedoucí ŠJ                     Mgr.  E. Kotková, ředitelka školy

 

 

Doporučená četnost měsíčně – orientační přehled pro dodržení daných pravidel

 

POLÉVKY ČETNOST
Zeleninová 12 x
Luštěninová 4 x
Rybí 2 – 4 x
Obilné zavářky (jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur, kuskus…) 4 x
HLAVNÍ JÍDLA  
Drůbež (kuře, krůta, slepice) nebo králík Min. 3 x
Ryby 2 -3 x
Vepřové maso Max. 4 x
Bezmasé, nesladké jídlo (včetně luštěnin bez masa) 4 x
Sladké jídlo Max. 2x
Luštěninové jídlo 2 x
Vnitřnosti (játra, ledvinky) 1 x za 3 měsíce
PŘÍLOHY  
Obiloviny (celozrnné těstoviny, rýže, kuskus) 7 x
Brambory (v různých úpravách) 2 – 3 týdně
Houskový knedlík Max. 2 x
ZELENINA  
Zelenina čerstvá 8 x
Zelenina tepelně upravená 4 x
NÁPOJE  
Neslazený, nemléčný nápoj – každý den ANO
Mléčný nápoj je vždy doplněný možností zvolit nemléčný – vždy ANO
Voda – vždy ANO
PŘESNÍDÁVKY  A  SVAČINY  
Luštěninová nebo zeleninová pomazánka 4 x
Rybí pomazánka Min. 2 x
Obilná kaše (rýže, vločky, jáhly, kukuřičná krupice, pohanka, pšeničná krupice..) 2 x
Zelenina a ovoce vždy součástí svačiny ANO
Celozrnné, vícezrnné, žitné či speciální pečivo (včetně chleba) 8 x
Mléčné výrobky (jogurt, tvaroh, sýry) 1 – 2 x týdně
Mléko (dítě by mělo vypít 0,2l) denně
Smažené jídlo 1 x měsíčně