Zápis 2022/2023

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2022/2023

do Mateřské školy Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Vážení rodiče, v letošním roce se uskuteční zápis „klasickým způsobem“ za přítomnosti zákonných zástupců i dětí v MŠ.

Zápis dítěte do MŠ pro školní rok 2022/2023
Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání Žádosti.
 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete zde.
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato. 
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz. Elektronický předzápis bude otevřen od 11. 4. 2022 do 12. 5. 2022, do 24.00 hod
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení zde. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.
 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
  • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 
  • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 5. 2022  tiskopis ke stažení zde.
  • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.
 7. Doručení Žádosti do MŠ:
  Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty
  doručte do příslušné mateřské školy.
  Dostavte se spolu se svým dítětem.
  Ve čtvrtek 12. 5.  2022 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebov pátek 13.5. 2022 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod.
 8. Doplňující informace k zápisu: Při vstupu do budovy školy (označeném nápisem ZÁPIS), obdržíte pořadové číslo, dobu do odbavení budete moci trávit ve třídě, případně na zahradě školy.
 9. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelkou školy Evou Kotkovou (infokolkaslunicko.cz, tel.: 602 651 169) nahlédnout do spisu  25. 5. 2022 od 10.00 do 12.00 hod.
 10. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pátek 3. 6. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána v úterý 7.6. 2022 od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 hod, případně zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.
 11. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat v úterý 22. 6. 2022  od 16:00 hodin ve třídě Cvrčků (pavilon A, zadní budova).  Schůzka se koná bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte e-mailem nebo telefonicky.
 12. Sledujte úvodní stranu www stránek školy (www.skolkaslunicko.cz), kde bude případné oznámení o zrušení nebo potvrzení avizované schůzky i další nenadálé informace.

Mgr. Eva Kotková, ředitelka školy