Organizace otevření MŠ Sluníčko od 12.4.2021

 

1. Kdo může od 12.4.2021 navštěvovat MŠ

● předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, které od září nastoupí do ZŠ

● děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

V těchto všech případech zákonný zástupce předloží potvrzení zaměstnavatele, že tuto práci vykonává.

2. Organizace provozu

● seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích pavilonu B a C

● třídy  budou naplněny pouze do počtu 15 dětí v neměnných skupinách

● dítě, které má dané příznaky ( zvýšenou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu – ucpaný nos, bolest hlavy)  a tyto příznaky jsou již patrné při příchodu, dítě nebude vpuštěno do budovy školy. Příznaky se vyskytnou v průběhu dne – rodič bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Do příchodu rodiče si dítě musí nasadit roušku a je separované.

každé dítě bude mít v šatně minimálně jednu  zabalenou sterilní roušku

 

3. Jak budeme testovat

● testování bude probíhat v naší „Malé školce“ neinvazivním testem LEPU

● testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo v průběhu týdne, kdy dítě prvně navštíví školku

● rodič s dítětem bude vstupovat  na vyzvání učitelky s ochranou obličeje, testování bude probíhat za asistence rodiče. Jiná osoba musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem  a zároveň musí s touto asistencí souhlasit. Učitelka bude rádcem a průvodce testováním.

● s otestovaným dítětem rodič opustí prostory a vyčká venku na výsledek testu 15 min.,

poté obdrží doklad o negativním testu a dítě může navštěvovat MŠ

● v případě pozitivního testu vydá škola zákonnému zástupci potvrzení, že dítě má  pozitivní test a bude informován lékař dítěte.

4. Kdy se dítě nemusí testovat

- pokud neuplynulo 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, tuto skutečnost musí rodič prokazatelně doložit (možnost přeposlání SMS o výsledku testu a podepsaným Čestným prohlášením rodiče)

- pokud má dítě RT-PCR test a není starší 48 hodin.