Organizace provozu:

Provoz MŠ Sluníčko je od 6,15 hod. do 16,45 hod.

Příchod dětí je nejpozději do 8,15 hod., pak se škola  z  důvodu bezpečnosti uzavírá a to od 8,15 – 11,30 (pavilon C do 12,00 hod.) a od 13,00 do 14,15 hod.
V době uzavření je možné školu otevřít   elektronickým vrátným.

Poplatky za školné a stravné:

Školné pro  rok 2020/2021 je nově stanoveno ve výši 600.- Kč měsíčně, záloha na stravu činí 750.- Kč. Celkovou částku ve výši 1350.- Kč rodiče poukáží na účet školy 19231511/0100 k 15. dni daného měsíce. Děti, které k  31.8. daného roku dovrší 5 let (předškolní děti) a děti s odkladem školní docházky nehradí poplatek  za školné, pouze stravu. Děti, které dovrší v daném školním roce  7 let mají vyšší částku  za stravné – 800,-měsíčně. Každému dítěti je pro platbu přidělen variabilní symbol, který rodičům sdělí v měsíci září vedoucí školní jídelny. Stejný variabilní symbol platí i pro všechny další platby určené MŠ. Pokud nebude včas uhrazena platba za stravné, nebude dítě přijato k docházce do mateřské školy.  

Pokud rodič požaduje osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, musí předložit rozhodnutí o přiznání sociálních dávek a vyplněnou žádost. Pokud je dítěti  nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

V případě uzavření školy KHS nebo MZd, stanoví ředitelka školy výši úplaty poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu (přerušení provozu více jak 5 dní).

Odhlašování stravy a docházky do MŠ:

Odhlašování stravy je prováděno prostřednictvím aplikace   www.odhlaska.cz,  dále telefonicky do školní jídelny na tel.: 495 274 596 (funguje i záznamník) nebo osobně v kanceláří vedoucí školní jídelny nebo na tel.vedoucí ŠJ: 725 796 378, a to vždy den předem do 11.30 hod. na: odhláška.cz. Telefonem jde odhlašovat nejpozději do 12,00 hod.  V první den neplánované nepřítomnosti  dítěte je možné si stravu vyzvednout na třídě ve stanovenou dobu před vydáváním stravy (v době rekonstrukce jídelny v 11.45 hod. pro všechny třídy). Od druhého dne je neodhlášená strava účtována za zvýšenou cenu o mzdové a provozní režie – 77,- Kč a dítě s odkladem školní docházky – 82,- Kč. Vyúčtování poplatků za stravu je prováděno na konci školního roku – k 31.8., přeplatky jsou převedeny do dalšího školního roku. Na žádost rodičů mohou být tyto přeplatky převedeny zpět na účet rodičů.

Nepřítomnost dítěte delší než 14 dní je rodič povinen omluvit a to buď písemně (omluvenka na stránkách v záložce – Dokumenty ke stažení) nebo na portálu Naše MŠ. Dítě, které plní povinnou školní docházku musí být omluveno nejpozději do 3 dnů jeho nepřítomnosti.

V případě potřeby konzultace s ředitelkou školy lze předem dohodnout termín schůzky na tel. čísle: 602 651 169.

Zvýšená hygienická opatření:

Pokud bude dítě projevovat příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolesti krku a hlavy, ztráta čichu a chuti), nebude do MŠ přijato nebo bude rodič informován, aby si své dítě bezodkladně vyzvedl. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, rodič doloží potvrzení praktického  lékaře.

Co potřebují děti s sebou do školky:

  • Jednu čistou roušku uloženou v sáčku
  • Bačkorky s bílou podrážkou (ne pantofle ani cvičky)
  • Pyžamo
  • Pohodlné oblečení do třídy ( sukýnka, hrací kalhoty, legíny)
  • Oblečení na pobyt venku (jiné než do třídy)
  • Náhradní oblečení do sáčku v šatně (punčochové kalhoty, spodní prádlo, tričko). U malých dětí je nutné vše označit, podepsat.

Pro osobní hygienu:

  • Krabička s papírovými kapesníky
  • Vlhčené ubrousky
  • Barevné papírové ubrousky ke stolování